"سیدنوید سید علی اکبر" نوییسنده ی خوبی است. سیدنوید سیدعلی اکبر نویسنده ی خیلی خوبی است. اول او را در مجله ی "عروسک سخنگو" شناختم. گفتم مگر کیست که عروسک این قدر تعریف اش را می کند. چند شب پیش با علی کلاس چهارمی مان کتاب "آموزش های داستانی مامان پیچ برای هیچ" او را خواندیم. توی اتاق می خواندیم و می خندیدیم. صدا توی خانه می پیچید. یک هو دیدم صدای خنده ی بقیه ی اعضای خانه هم بلنداست. کتاب، آموزش داستان نویسی است ولی بسیار خنده دار و دوست داشتنی. با خنده خنده زیر و بم داستان نویسی را آموزش می دهد. دیروز هم سر کلاسی در مدرسه کتاب " کره الاغ و دو تا موز قایمکی" او را خواندیم و هم زمان نمایش اش را با دانش آموزان بازی کردیم. داستانِ کتاب، نمایشی و جذاب بود. از خنده روده برشدیم. یک طنز خوب و پاکیزه و عمیق. آفرین به نوید.

منبع : همین طور الکی |سیدنوید سیدعلی اکبر
برچسب ها : خنده ,خواندیم ,آموزش ,اکبر ,سیدنوید ,داستان نویسی ,سیدعلی اکبر ,سیدنوید سیدعلی