چند روز است درگیر انتخاب مدرسه ام. مدرسه ای که آن جا معاون شوم. اولویت ام را گذاشته ام مدرسه ی ابتدایی. اما یافت نمی شود. نه ابتدایی اش نه دبیرستان اش. کارشناس اداره نام سه تا مدرسه را به من داد تا یکی را انتخاب کنم. سه مدرسه در سه دوره ی ابتدایی و متوسطه ی اول و متوسطه ی دوم. رفتم هر سه مدرسه را دیدم و با مدیر دو تا و معاون یکی هم صحبت شدم. هم ساختمان و امکانات مدرسه ها را دیدم و هم از مسائل مدرسه و توقعات مدیرها پرسیدم. هر سه تا مدرسه نشد. یکی خیلی لِمشت و به هم ریخته بود. یکی خیلی پرجمعیت و کم نیرو بود. یکی هم گفت من معاون ام را قبلا انتخاب کرده ام. در سال پانزدهم خدمت ام انتخاب برای ام سخت شده. مثل کسی که سن ازدواج اش گذشته و سخت گیرشده، انتخاب مدرسه برای ام سخت شده.

منبع : همین طور الکی |انتخاب
برچسب ها : مدرسه ,ابتدایی ,معاون ,انتخاب مدرسه